beroepsomschrijving
beroepsomschrijving

BEROEPSCONTEXT EN WERKZAAMHEDEN:

Een bestek is een juridisch document (contractstuk), een schriftelijk overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer betreffende het realiseren van een (bouw)werk volgens het ontwerp van de opdrachtgever.

In het bouwproces is het bestek tevens het belangrijkste informatie- en werkdocument en vervult een aantal functies, als:

-       - Contract tussen opdrachtgever en aannemer.

-       - Basis voor bestekbegroting.

-       - Basis voor begroting van de inschrijvers.

-       - Referentie en toetsingsinstrument tijdens de uitvoering.


Het bestek is primair de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorwaarden.

Het bestekboek wordt gebruikt als aanduiding voor het project specifieke (maatwerk) geschreven deel van het bestek.

Het schrijven van een bestekboek vindt plaats in de bouwvoorbereidingsfase enbestrijkt een relatief korte tijd in het gehele ontwerpproces. Het bestekboek is het belangrijkste document van de bouw. Daarom is het aan te raden om tijdens eerdere fasen (denk aan DO en VO) een bestekschrijver bij het ontwerpproces te betrekken. Een bestekschrijver kan een belangrijke bijdrage leveren tijdens belangrijke ontwerpmomenten, denk aan constructieve, installatietechnische of duurzame uitgangspunten.

De bestekschrijver is de auteur van het bestekboek.

Hij/zij verzamelt informatie: tekeningen en technische gegevens.

Hij/zij bepaalt in samenspraak met projectleider of architect (e) en/of opdrachtgever juridische voorwaarden als bouwtijd, opleveringsdatum, leerling bouwplaats of FSC hout.

Bij het maken van een bestekboek maakt een bestekschrijver bij voorkeur gebruik van de STABU besteksystematiek. Hij/zij volgt de opbouw systematisch, selecteertrelevante onderdelen en voert waar nodig project specifieke gegevens in.Hij/zij vult specificaties in.

Hij/zijdient er voor te zorgen dat eventuele door derden aangeleverde onderdelen vanhet bestekboek (zoals installatie- en constructie gegevens e.d.) tot een opelkaar afgestemde en complete opbouw en inhoud van het bestekboek leiden. 

De bestekschrijver dient kennis van het bouwproces te hebben.

Ook zal hij/zij goed op de hoogte moeten zijn van wet- en regelgeving en te beschikken over ruime en actuele productkennis en voor zover nodig ook van prijzen. De materiaalkeuze hangt namelijk niet alleen af van esthetische en bouwtechnischekeuze, maar wordt ook gemaakt op begrotingstechnische gronden.

Een bestekschrijver werkt bij een architectenbureau, adviesbureau, gemeente ofwoningbouwcorporatie. Hij/zij verricht zijn werkzaamheden vrijwel volledig op kantoor en brengt slechts incidenteel een projectbezoek.

Een bestekschrijver heeft direct contact met de leden van projectteam(projectleider, architect(e), tekenaar, constructeur, adviseurs installaties)en ook met derden ( leveranciers van bouwproducten). Afhankelijk van het project heeft een bestekschrijver in meerdere of mindere mate contact met ontwerper en adviseurs.


ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

De bestekschrijver heeft een inventariserende, controlerende, analyserende en redactionele rol.

Hij/zij zal aangeleverde projectgegevens kritisch moeten beoordelen. tevens wordt van hem/haar gevraagd bij het schrijven van het bestekboek, bouwstoffenkeuzes te maken op grond van esthetische, bouwtechnische en zo mogelijk financiele en beheertechnische gronden.

De uitvoerende rol bestaat uit doorgaans volgens STABU besteksystematiek maken of indien nodig in een later stadium aanpassen van een bestekboek naar een revisiebestekboek.

De bestekschrijver is verantwoordelijk voor het schrijven van het bestekboek.

De architect is veelal eindverantwoordelijke van het bestek.


COMPLEXITEIT:

Vanwege de plaats in het bouwproces, wordt een bestekboek vaak gemaakt onder grote tijdsdruk. Als gevolg daarvan kunnen fouten of hiaten in het bestekboek ontstaan. Met name als deze pas aan het licht komen tijdens de uitvoering, kan vertraging en financiele schade het gevolg zijn.

Complexiteit ontstaat ook door het werken aan meerdere projecten tegelijk, uiteenlopend naar omvang, verscheidenheid, ontwikkelstadium en betrokken partijen.

Bij het maken van het bestekboek geldt dat de beschrijver zorg moet dragen voor een juridisch en technisch verantwoord en samenhangend document dat praktisch hanteerbaar is.


TYPERENDE BEROEPSHOUDING:

De bestekschrijver dient te beschiiken over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij/zij dient een goede kwaliteit van zijn werk na te streven en moet werken volgens een groot aantal voorschriften waaraan een bestekboek moet voldoen. Planmatig, zelfstandig en nauwkeurig werken bij het maken van een bestekboek is hierbij voorwaarde.

Omdat de bestekschrijver regelmatig onder tijdsdruk werkt wanneer derden of hij/zij zelf op gegevens wachten, zal hij/zij stressbestendig moeten zijn.